ТЪРГОВЕ ЗА КАПАЦИТЕТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2023 - 2024

Ежегодният търг за годишен твърд капацитет на вътрешните точки от газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД за газова година 2023/2024 (01.10.2023-30.09.2024) ще се проведе на RBP на 4 септември 2023 г.

Първите търгове за тримесечни продукти за твърд капацитет на вътрешните точки от газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД за Q1, Q2, Q3, Q4 на газова година 2023/2024 ще се проведат на RBP на 11 септември 2023 г.

Всички останали търгове за резервиране на капацитет на вътрешните точки от газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД ще се провеждат съгласно календара на ENTSOG за газова година 2023/2024.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА BGH IIP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

Календар на търговете за капацитет на точките от ГПС на Булгартрансгаз ЕАД

 

AUCTIONS FOR CAPACITY ALLOCATION AT BULGARTRANSGAZ'S DOMESTIC POINTS FOR GAS YEAR 2023 - 2024

The yearly annual auction for firm capacity products at Bulgartransgaz' domestic points for the gas year 2023/2024 (01.10.2023-30.09.2024) will take place on RBP on 4 September 2023.

The first annual quarterly auction for firm capacity products at Bulgartransgaz' domestic points for the for the quarters Q1, Q2, Q3, Q4 of the gas year 2023/2024 will take place on RBP on 11 September 2023.

All other auctions for capacity products at Bulgartransgaz' domestic points will be run on RBP according to ENTSOG Auction Calendar 2023/2024.

INFORMATION ABOUT THE EVENT IS PUBLISHED ON BGH IIP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.

Auction Calendar for capacity allocation at Bulgartransgaz's points