КАПАЦИТЕТ НА IP СТРАНДЖА/МАЛКОЧЛАР

Във връзка с подписано оперативно споразумение за междусистемно свързване с турския газопреносен оператор BOTAS, съгласуването на заявките и разпределението на пренесените количества на точката Странджа/Малкочлар, 21Z000000000157M, ще се осъществяват съгласно Споразумението. Информация за процедурите касаещи ползвателите на точката е публикувана на Интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД в раздел ЗОНА ЗА КЛИЕНТИ -> УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ:

https://bulgartransgaz.bg/pages/service-conditions-85.html

Булгартрансгаз предлага свободния капацитет в двете посоки на точката Странджа/Малкочлар, 21Z000000000157M, чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) и в съответствие с аукционния календар на ENTSOG.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

 

CAPACITY AT IP STRANDZHA (BG)/MALKOCLAR (TR)

With regards to the operational agreement signed with the TSO of Republic of Turkey BOTAS, the nomination matching and quantity allocation at the point Strandzha (BG)/Malkoclar (TR), 21Z000000000157M, will be performed in accordance with the operational agreement. Information on the procedures concerning the network users is published on Bulgartransgaz website, section CUSTOMER ZONE -> CONDITIONS FOR USE OF NETWORK SERVICES.

https://bulgartransgaz.bg/en/pages/service-conditions-85.html

Bulgartransgaz EAD offers the available capacity in both directions of the point Strandzha (BG)/Malkoclar (TR), 21Z000000000157M, on RBP, following the ENTSOG auction calendar.

INFORMATION ABOUT THE EVENT IS PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.