ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА КУЛАТА/СИДИРОКАСТРО (ВХОД)

Начало: 19.09.2023, 7:00 EET

Прогнозен край: 22.09.2023, 7:00 EET

Разполагаем твърд капацитет по време на събитието: 0 kWh/d

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

 

 

PLANNED INTERRUPTION AT KULATA (BG)/SIDIROKASTRON (GR) (ENTRY)

Event start: 19.09.2023, 7:00 EET

Estimated end: 22.09.2023, 7:00 EET

Available firm capacity during the interruption event: 0 kWh/d

MORE DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.

Information on scheduled maintenance activities along Bulgartransgaz's transmission system