ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА КУЛАТА/СИДИРОКАСТРО (ИЗХОД) В ПЕРИОДА 18-22.07.2023 - ОТЛОЖЕНО ЗА БЪДЕЩ ПЕРИОД

Ремонтните работи са отложени за бъдещ период, който ще бъде надлежно оповестен.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

 

 

PLANNED INTERRUPTION AT KULATA (BG)/SIDIROKASTRON (GR) (EXIT) FOR THE PERIOD 18-22.07.2023 - POSTPONED FOR FUTURE PERIOD

The event is dismissed. The reconstruction works have been postponed for future period which will be duly announced.

DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.

Information on scheduled maintenance activities along Bulgartransgaz's transmission system