АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 Г.

Начало: 22.08.2023, 13:45 EET

Публикуванана е актуализация на информацията за планираните ремонтни дейности за 2023 г. 

Отпадат ограниченията за IP Киреево / Зайчар (изход) и Негру Вода 1 / Кардам (изход) в периода 25.09 - 03.10.2023 поради предсрочно изпълнение на предвидените дейности.

Програмата е налична на Интернет страницата на Булгартрансгаз ЕАД, секция ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА - > РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

 

UPDATE OF THE INFORMATION ABOUT THE SCHEDULED MAINTENANCE ACTIVITIES

Event start: 22.08.2023, 13:45 EET

Bulgartransgaz has published an update of the maintenance program for the calendar year: 2023.

The capacity limitations at IP Kireevo (BG)/Zaychar (RS) (exit) and Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) (exit) planned for 25.09-3.10.2023 have been cancelled due to completion of the activities ahead of schedule.

The plan is available on Bulgartransgaz's web-side, section INFORMATION PLATFORM - >MAINTENANCE ACTIVITIES

INFORMATION ABOUT THE EVENT IS PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER