НЕПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ - АГРС ПАЗАРДЖИК (ИЗХОД)

Начало: 02.11.2023, 8:00 EET

Прогнозен край: 02.11.2023, 20:00 EET

Разполагаем твърд капацитет по време на събитието:  

0 kWh/d - АГРС Пазарджик C092P01, 58ZC092P01PAZR-C

0 kWh/d - АГРС Пазарджик C092P02, 58ZC092P02PAZR-5

0 kWh/d - АГРС ПазарджикC092P03, 58ZC092P03PAZR-Z

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА BGH IIP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

 

UNPLANNED INTERRUPTION AT AGRS PAZARDZHIK (EXIT)

Event start: 02.11.2023, 8:00 EET

Estimated end: 02.11.2023, 20:00 EET

Available firm capacity during the interruption event: 

0 kWh/d - AGRS Pazardzhik C092P01, 58ZC092P01PAZR-C

0 kWh/d - AGRS Pazardzhik C092P02, 58ZC092P02PAZR-5

0 kWh/d - AGRS Pazardzhik C092P03, 58ZC092P03PAZR-Z

MORE DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON BGH IIP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.