УСЛУГИ ПО ДОСТЪП  ДО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА И ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ

  „Булгартрансгаз“ ЕАД предлага следните услуги по достъп и пренос:

  • Запазване на капацитет за клиента във всички точки на междусистемно свързване и вътрешните точки от газопреносната система на Дружеството
  • Пренос на природен газ по газопреносна мрежа
  • Вторичен пазар на капацитет

 Услугите за достъп и пренос се предлагат в съответствие с условията на Хармонизирания договор за достъп и пренос и Общите условия към него.

 Процедурите за разпределение на капацитет се предоставят чрез:

КАПАЦИТЕТНИ ПРОДУКТИ

 Продължителност

За твърд капацитет

За прекъсваем капацитет

Точки на между-системно свързване

Вътрешни точки

ГИС Чирен

Точки на между-системно свързване

Вътрешни точки

ГИС Чирен

Годишен

-

-

-

Тримесечен

-

-

-

Месечен

-

Ден-напред

-

В рамките деня

-

 

МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 Продължителност

Продукти за твърд капацитет

Продукти за прекъсваем капацитет

Точки на междусистемно свързване

Вътрешни точки

ГИС Чирен

Точки на междусистемно свързване

ГИС Чирен

Годишен

ASC

Pro-rata

Pro-rata

-

-

Тримесечен

ASC

Pro-rata

Pro-rata

-

-

Месечен

ASC

Pro-rata

Pro-rata

ASC

ASC

Ден-напред

UPA

Pro-rata

Pro-rata

UPA

UPA

В рамките деня

UPA

Pro-rata

Pro-rata

UPA

UPA

ASC – Ascending clock auction - тръжен алгоритъм с явно наддаване и периодично повишение на тръжната цена; UPA – Uniform price auction - тръжен алгоритъм с еднаква цена; Pro-rata – пропорционално разпределение

„Булгартрансгаз“ предлага стандартни продукти за прекъсваем капацитет с продължителност повече от един ден само ако съответният месечен, тримесечен или годишен стандартен продукт за твърд капацитет е бил продаден с тръжна надбавка, бил е разпродаден или не е бил предложен. „Булгартрансгаз“ предлага дневен продукт за прекъсваем капацитет в двете посоки в точките на междусистемно свързване, когато съответният стандартен продукт за твърд капацитет е бил разпродаден за ден напред или не е бил предложен.

    

УСЛУГИ ПО ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ ЧИРЕН

„Булгартрансгаз“ ЕАД предлага услуги по достъп и съхранение на природен газ, които включват запазването за клиента на капацитет за нагнетяване, добив и съхранение в ПГХ „Чирен“, както и нагнетяване, добив и съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“ в рамките на запазения капацитет. Услугите по достъп и съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“ се предлагат в съответствие с Договора за достъп и съхранение на природен газ под формата на капацитетни продукти.

КАПАЦИТЕТНИ ПРОДУКТИ

(КАПАЦИТЕТ ЗА НАГНЕТЯВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДОБИВ В ПГХ „ЧИРЕН“)

 Продължителност

Интегриран капацитетен

Неинтегриран капацитетен продукт

Продукт, който включва едновременното предоставяне на капацитет за съхранение, капацитет за нагнетяване и капацитет за добив, разпределен на клиента по месеци по реда на Раздел 6 и Раздел 7 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“

Продукт, предоставен извън интегрирания продукт, капацитет за добив, капацитет за съхранение или капацитет за нагнетяване, които могат да бъдат резервирани поотделно

Годишен

Шестмесечен

Месечен

Предварителен дневен

Ден-напред

 

Допълнителна информация относно предлаганите услуги и договори е налична в раздел УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ