Процедури и стъпки по присъединяване към газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

Заявленията за присъединяване към газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД се разглеждат в съответствие със Закона за енергетиката, Наредба № 4 от 05.11.2013 г., за присъединавяне към газопреносната и газоразпределителните мрежи обн., ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 г, наричана накратко Наредбата:

1. Подаване на Заявление за присъединяване към газопреносната мрежа в деловодството на „Булгартрансгаз” ЕАД с адрес: София 1336, п.к. 3, ж. к. ”Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66;

Заявление за присъединяване към газопреносната мрежа от дружество, получило лицензия за дейността “разпределение на природен газ”;

Заявление за присъединяване към газопреносната мрежа от небитови клиенти на природен газ

Заявление за присъединяване към газопреносната мрежа от дружество, получило концесия за добив на природен газ (добивно предприятие)

Заявление за присъединяване към газопреносната мрежа от дружество, получило разрешение за производство на природен газ от възобновяеми източници

Заявление за присъединяване към газопреносната мрежа от оператор на газопреносна мрежа и сключване на споразумение за междусистемна свързаност

Въпросник относно техническите параметри на инсталациите на клиент, пряко присъединен към преносната мрежа

Данни относно възможностите за работа при въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ

2. В съответствие с чл. 2 ал. 1 т. 2 от Наредбата, Комбинираният оператор извършва необходимото проучване и изготвя писмено Становище за условията по присъединяването.

3. В съответствие с чл. 9 ал. 2 и чл. 10 ал. 2 от Наредбата, в случай на положително Становище, същото се съпровожда с Проект на договор за присъединяване.

4. В съответствие с чл. 12 от Наредбата, в едномесечен срок от получаване на Становището и Проекта на договор за присъединяване, Заявителят депозира в деловодството на „Булгартрансгаз” ЕАД:

Задание за изработване на инвестиционен проект за проверка на изпълнението на условията за присъединяване;

Писмено становище по Проекта на договора за присъединяване.

5. В съответствие с чл. 16 от Наредбата, за сключването на Договор за присъединяване към газопреносната мрежа между Комбинирания оператор и Заявителя е необходимо последният да представи:

Заверено копие от удостоверение за актуалното състояние по фирмената регистрация, когато е търговец по смисъла на Търговския закон;

Документи, удостоверяващи правата за изграждане, разширение, реконструкция или рехабилитация на присъединявания обект;

Задание за изработване на инвестиционния проект или проектна документация, съдържаща частите на инвестиционния проект на присъединявания обект, с които се доказва изпълнението на условията за присъединяване;

Задание за изработване на инвестиционния проект на присъединителния газопровод, с което се доказва изпълнението на условията за присъединяване;

Декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, не е лишено от правото да упражнява търговска дейност, няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.