На 19 октомври 2021г. Европейската комисия прие и публикува Петия списък на проекти от общ интерес (ПОИ)  за ключова трансгранична енергийна инфраструктура, която свързва енергийните системи на държавите-членки. Включени в списъка са 98 проекта: 67 проекта за пренос и съхранение на електроенергия, 20 проекта за газ, 6 за мрежи за СО2 и 5 проекта за интелигентни мрежи. Проектите са от голямо значение за енергийния съюз и допринасят за постигане на целите в областите климат и енергетика: устойчивост, достъпност и сигурност на доставките, както и дългосрочната декарбонизация на икономиката в съответствие с Парижкото споразумение.

Работата по определянето на ПОИ е координирана от регионални групи, разделени по инфраструктури. За целите на Петия списък на ПОИ са определени 4 приоритетни инфраструктурни газови коридорa на транс-европейските енергийни мрежи (TEN-E), като България попада в Газови междусистемни връзки Север-Юг в Централна Източна и Югоизточна Европа („NSI East Gas“).

Проектите от общ интерес отговарят на условията за финансиране от Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility - CEF) - фонд на ЕС за насърчаване на енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура.

Проектите на „Булгартрансгаз “ ЕАД, част от Петия списък са включени в следните клъстери от проекти:

Клъстер № 6.8. за развитие и укрепване на инфраструктурата, който да позволи развитието на Газов хъб "Балкан", включващ следните ПОИ:

Дейностите по проекта за рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система, водят до осигуряване на необходимите капацитети и надежден принос на природен газ, подобряване на ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система. Проектът е планиран в три фази, като през 2022 г. беше приключено изпълнението на втората фаза по ПОИ 6.8.2, съфинансирана от CEF с близо 28.2 млн. евро. 

Междусистемната газова връзка България – Сърбия (IBS) има за цел да свърже и осигури значим нов капацитет за пренос между газопреносните системи на Р България и Р Сърбия, а чрез съществуващите връзки – и с останалите страни в региона. Прединвестиционните дейности по проекта са съфинансирани от ОПИК 2014-2020 с 2,7 млн. евро. Строителните дейности са съфинансирани от CEF с 27.6 млн. евро.

Клъстер № 6.20. за увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа, включващ следния ПОИ, изпълняван от „Булгартрансгаз“ ЕАД:

Проектът за разширение капацитета на подземното газово находище (ПГХ) “Чирен” включва поетапно увеличаване на капацитетите на съхранение от 550 млн. м3 до 1 млрд. м3 и за добив и нагнетяване от 3.5 млн. м3 дневно до 8-10 млн. м3 дневно. Това ще превърне Чирен в търговско хранилище със съществена роля за развитие на конкуренцията и за повишаване на ползите за потребителите на природен газ в условията на един интегриран и взаимосвързан регионален газов пазар. През 2022 г. проектът получи финансиране по Механизма за свързване на Европа за реализацията на строителни дейности по разширението в размер на близо 78 млн. евро.

Включването на тези три приоритетни проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД в петия списък доказва стратегическата роля на българската газопреносна система за гарантиране сигурността на доставките и интегрирането на газовите пазари в региона. Те ще подобрят енергийната сигурност и ще стимулират диверсификацията на източниците и конкуренцията между доставчиците на газ. Реализацията на проектите ще допринесе и за намаляване на емисиите на парникови газове чрез създаването на условия за замяна с природен газ на използваните понастоящем въглища.

Коментари, въпроси и препоръки относно проектите от общ интерес може да изпратите на официалния електронен адрес на Дружеството: info@bulgartransgaz.bg, като попълните приложения Формуляр за коментари