Европейската комисия прие и публикува четвъртия списък на проекти от общ интерес („ПОИ“) на 31 октомври 2019г. за свързана европейска енергийна мрежа, годна за бъдещето, осигуряваща чиста, достъпна и сигурна енергия за европейци. Включени в списъка са 149 енергийни инфраструктурни проекти от високо значение за енергийния съюз, които свързват енергийните системи на държавите-членки на ЕС и чието предназначение е постигането на целите за устойчивост, достъпност и сигурност на доставките, както и дългосрочната декарбонизация на икономиката в съответствие с Парижкото споразумение.

Работата по определянето на ПОИ е координирана от регионални групи, разделени по инфраструктури, като проектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД спадат към газовата регионална група. Съществуват 4 приоритетни инфраструктурни газови коридори, определени от транс-европейските енергийни мрежи (TEN-E), като България попада в Газови междусистемни връзки Север-Юг в Централна Източна и Югоизточна Европа („NSI East Gas“).

Проектите, определени като ПОИ, отговарят на условията за финансиране от Механизма за свързване на Европа („МСЕ“), който е 30-милиардният фонд на ЕС за стимулиране на енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура. През 2020г. по МСЕ бяха разпределени общо €998 милиона безвъзмездни средства за 10 ПОИ. Единственият газов проект, влизащ в десетте ПОИ е 6.8.3 Междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS) – Строителни работи.

Проектите на „Булгартрансгаз “ ЕАД, част от четвъртия списък са включени в следните клъстери от проекти:

Клъстер № 6.8. за развитие и укрепване на инфраструктурата, който да позволи развитието на Газов хъб "Балкан", включващ следните ПОИ:

 

Клъстер № 6.20. за увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа, включващ следните ПОИ:

 

Следните проекти бяха определени за ПОИ в третия списък, но не станаха част от четвъртия:

Коментари, въпроси и препоръки относно проектите от общ интерес изпращайте на официалния електронен адрес на Дружеството: info@bulgartransgaz.bg, като попълните приложения Формуляр за коментари