Платформата за търговско диспечиране (CDP - Commercial Dispatching Platform) позволява на ползвателите на газопреносната мрежа да извършват:

  • Подаване на заявки и коригиращи заявки;
  • Подаване на информация, необходима за разпределение на количествата по чл. 21, ал. 4; чл. 22, ал. 2 т. 1 и т. 2 от Правила за търговия с природен газ;
  • Услуги свързани с Виртуална търговска точка (BTT);

както и да получават:

  • Данни за закупен капацитет;
  • Оперативни данни за преминали количества;
  • Информация за разпределение на количества на пунктове за предаване/приемане;
  • Информация за балансов статус;
  • Месечни отчети за предоставени услуги.

 

За достъп до Платформата мрежовите ползватели трябва да използват валиден сертификат издаден от „Булгартрансгаз“ ЕАД. За получаване на сертификат за достъп се изисква регистрация в CDP.

 

Във връзка с изискванията на член 9(4) от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT), участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, следва да бъдат регистрирани в националния регулаторен орган/Централния европейски регистър на пазарните участници (ACER CEREMP), преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011. Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

Задължително е EIC кодът, използван за регистрацията на пазарния участник в Европейския регистър, да съответства на EIC кода, въведен в регистрационната форма за достъп до Платформата за търговско диспечиране CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД.