Свързването на газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова чрез Вертикалния коридор ще допринесе в значителна степен за енергийната сигурност в Европа

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Карл Крес подчерта, че предпроектното проучване е допустимо за финансиране в пълния му обем

"Булгартрансгаз" ЕАД в изпълнение на задълженията по т.5.2.5.1 от План за действие при извънредни ситуации обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за количества природен газ за компенсиране на сезонната неравномерност и процедурата

Втечненият природен газ постави началото на революцията в сектора през 21-ви век и ще е гарант за сигурни, надеждни и достъпни енергийни доставки за Европа в дългосрочен план

Помощник-държавният секретар по въпросите на енергийните ресурси на САЩ Джефри Паят изрази безрезервна подкрепа за реализацията на Вертикалния газов коридор

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг

„Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно със съседните оператори “DESFA” S.A. и “Transgaz” S.A., публикува за публична консултация съвместни проектни предложения

С подписването на настоящето споразумение за междусистемно свързване се затвърждава водещата роля на българския газопреносен оператор за постигане на пазарната интеграция, диверсификацията и сигурността на доставките на природен газ в региона и Европа.

Реализирането на Вертикален коридор за двупосочен пренос на допълнителни количества газ от Юг на Север, чрез газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова ще допринесе за гарантиране на енергийната сигурност в по-