Разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ чрез увеличение на капацитетите за пренос в посока от Гърция към България и от България към Румъния ще гарантира възможността за пренос на допълнителни количества природен газ от надеждни и

„Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 55 000 MWh (2 500 MWh/ден)

Проектите за повишаване на капацитета от Гърция към България и от България към Румъния са ключова част от Вертикалния газов коридор и изпълнение на заложените цели за диверсификация и подобряване сигурността на доставките.

"Булгартрансгаз" ЕАД информира всички заинтересовани участници в Етап 1 на тръжната процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД информира всички заинтересовани участници в Етап 1 на тръжната процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г.

Управителният и Надзорният съвет на дружеството взеха решение за провеждане на обществена поръчка във връзка с инициативата за Вертикалния коридор

Такса за неутралност при балансиране

"Булгартрансгаз" ЕАД обявява процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г.

“Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че въвежда, считано от газова година за съхранение 2024/2025, механизъм за разпределение на капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен“

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 84 500 MWh