Булгартрансгаз ЕАД напомня на всички ползватели на газопреносната мрежа със сключени Договор за достъп и пренос заедно с Общи  условия към него, Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор за ползван на VTP, че срока им на валидност изтича на 1 Октомври 2023г.

За сключване на договорите, валидни за газова година 2023/2024, ползватели, чиито договори са сключени след 1 юни 2023г. следва да представят попълнено заявление за достъп (по образец, на български или на английски език), с актуализирани данни на компанията, по електронна поща, на адрес:  access@bulgartransgaz.bg. Същото следва да бъде представено и в оригинал, в деловодството на Булгартрансгаз ЕАД.

Ползвателите, чиито договори са сключени преди 1 юни 2023г. заедно с попълненото  заявление за достъп следва да представят и следните документи, доказващи актуалния правен статус на компанията:

-Извлечение от търговския регистър по месторегистрация на компанията;

-Документи, доказващи, че компанията не е обявена в несъстоятелност или ликвидация и не се намира в процедура по обявяване на несъстоятелност и ликвидация.

Всички документи се представят в оригинал на езика, на който са издадени, придружени с превод на български или английски език. Оригиналните документи  следва да са удостоверени с Apostil съгласно Хагската конвенция от 1961г., а преводът - заверен от заклет (регистриран) преводач.

Заявленията, заедно с документите могат да се подават на access@bulgartransgaz.bg. Оригиналите трябва да бъдат получени в деловодството на Булгартрансгаз на следния адрес: гр. София, 1336, бул. Панчо Владигеров №66.

Заявленията, заедно с оригиналите на документите следва да бъдат представени в деловодството на Булгартрансгаз.