В изпълнение на европейското и българското законодателство, в съответствие с добрите европейски практики и политиката си за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството, който обхваща периода 2021 – 2030 г.

Планът представя дейностите на „Булгартрансгаз” ЕАД, предвидени за изпълнение в следващите десет години, които целят гарантиране сигурността на газовите доставки, готовността на газопреносната система да посрещне очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в страната и региона, както и постигането на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Представена е и информация относно бъдещите инвестиции на дружеството, необходими за осигуряване на надеждното изпълнение на лицензионните дейности по пренос и съхранение, както и за модернизация и развитите на газопреносната мрежа.

„Булгартрансгаз” ЕАД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в обявената публична консултация, като изпратят своите становища, предложения и коментари по Плана на електронен адрес info@bulgartransgaz.bg до 31 март 2021 г., включително.

След провеждане на публичната консултация и при отчитане на получената обратна връзка, Десетгодишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2021 -2030 г. ще бъде внесен за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в законоустановения срок.

Десетгодишните планове за развитие на мрежата се разработват от газопреносните оператори на територията на Европейския съюз в изпълнение на чл. 22 от Директива 2009/73 (EO). Десетгодишният план на „Булгартрансгаз” ЕАД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 81г, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Проектът на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2021-2030 г. може да намерите тук.

Очакваме Вашите становища, предложения и коментари.