О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.)

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Нова измервателна линия за присъединяване на клиент „Примагаз“ АД“

 

Лицa за контакти от страна на Възложителя:

инж. Петя Богатинова, ръководител сектор „Екология“, тел. 02/939 62 62;   

e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg    

инж. Борислав Чаушев, еколог, тел. 02/ 939 65 43; e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна, на адрес: гр. Варна, 9015, ул. „Ян Палах“ № 4.

С уведомлението може да се запознаете на следния линк.

09.05.2024г.