Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг

Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов инспектираха дейностите по изграждане на терминала за втечнен природен газ край Александруполис

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира процедурите за проектиране, доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за разширението на ПГХ „Чирен"

Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов инспектираха дейностите по изграждане на интерконектора България-Сърбия (IBS)

Определена е таксата за неутралност при балансиране за периода 01.04.2023 г. – 30.09.2023 г.

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

„Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да търси възможности за развитие на газопреносната мрежа

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

и услугата „Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари“

"Булгартрансгаз" ЕАД обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за количества природен газ за компенсиране на сезонната неравномерност и процедурата за разпределението им през газова година 2022-2023 г.