На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД развива и модернизира своята инфраструктура, така че да осигури високо ниво на междусистемна свързаност със значителни капацитети за пренос.

„Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 30 000 MWh

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме всички настоящи и потенциални ползватели на ПГХ Чирен

В София бе подписан Меморандум за насърчаване на сътрудничеството между операторите на газопреносните системи на България, Румъния, Унгария, Словакия, както и SOCAR

В изпълнение на изискванията на европейското и българското законодателство

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД и обединениe ДЗЗД "Ю ДЖИ ЕС ДРИЛИНГ ЧИРЕН“ подписаха договор