Днес, 20.09.2022 г., бяха декриптирани получени чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) оферти по три открити процедури по реда на ЗОП във връзка с разширението на ПГХ "Чирен"

„Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 124 000 MWh

Определена е таксата за неутралност при балансиране за периода 01.10.2022 г. – 31.03.2023 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД предприема мярка, която да даде възможност на ползвателите на мрежата по-точно да определят очакваното годишно потребление на своите крайни клиенти, след което да заявят годишен капацитетен продукт за изходните точки в България

Сключване на договори за достъп за газова година 2022/2023

ПАРАМЕТРИ ПО ЧЛ. 25 НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВНА ТАКСА ЗА ДИСБАЛАНС И ТАКСА ЗА НЕУТРАЛНОСТ ПРИ БАЛАНСИРАНЕ ВАЛИДНИ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2022/2023

„Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Демонтаж на изведено от експлоатация газопроводно отклонение „Търговище“ DN150“

„Булгатрансгаз“ ЕАД взе решение да предприеме мерки, за осигуряване на стимули за използване на ПГХ „Чирен“, с цел постигане на по-високо ниво на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява три открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда