Газопреносните оператори на България, Румъния, Унгария и Словакия предлагат инициатива за пренос на природен газ по интегрираните газопреносни мрежи

„Булгартрансгаз” ЕАД участва със собствен щанд на изложението „Дни на проектите от общ интерес“ (3RD PCI Energy Days), което се проведе на 19 и 20 септември 2022 г. в гр. Брюксел

Днес, 20.09.2022 г., бяха декриптирани получени чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) оферти по три открити процедури по реда на ЗОП във връзка с разширението на ПГХ "Чирен"

„Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 124 000 MWh

Определена е таксата за неутралност при балансиране за периода 01.10.2022 г. – 31.03.2023 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД предприема мярка, която да даде възможност на ползвателите на мрежата по-точно да определят очакваното годишно потребление на своите крайни клиенти, след което да заявят годишен капацитетен продукт за изходните точки в България

Сключване на договори за достъп за газова година 2022/2023

ПАРАМЕТРИ ПО ЧЛ. 25 НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВНА ТАКСА ЗА ДИСБАЛАНС И ТАКСА ЗА НЕУТРАЛНОСТ ПРИ БАЛАНСИРАНЕ ВАЛИДНИ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2022/2023

„Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Демонтаж на изведено от експлоатация газопроводно отклонение „Търговище“ DN150“

„Булгатрансгаз“ ЕАД взе решение да предприеме мерки, за осигуряване на стимули за използване на ПГХ „Чирен“, с цел постигане на по-високо ниво на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023г.