„Търговският интерес в рамките на провелата се необвързваща фаза на пазарния тест за точките на междусистемно свързване по Вертикалния коридор е изключително висок. За точките Кулата/Сидирокастро и Кардам/Негру Вода дори са два пъти по-високи от съществуващите в момента капацитети. Това е ясен знак, че тенденцията за нарастване на търсенето на пренос на природен газ в посока от юг на север по Вертикалния газов коридор ще продължи”. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз” ЕАД Владимир Малинов по време на провелата се в Солун работна среща между компаниите “Булгартрансгаз”, DESFA, „Ай Си Джи Би”, FGSZ, Transgaz, Eustream и Gastrade.

По думите му е необходимо увеличаване на капацитета по Вертикалния газов коридор, за да се отговори на нарастващите потоци. „Ние планираме да разширим инфраструктурата, така че да увеличим капацитета на точката на междуситемно свързване Кулата/Сидирокастро и на Кардам/Негру вода, след провеждане на необходимите процедури в съответствие със законодателството на ЕС”. В синергия с това е и увеличаването на капацитета на точката на свързване Стара Загора. Тези проекти се планира да бъдат готови за бъдещия нисковъглероден преход – биха могли да се използват за водород и нисковъглеродни газове.

Операторите на преносни системи се договориха да създадат съвместна работна група до 15-ти септември. Групата ще сътрудничи за ускоряване провеждането на обвързващите фази на пазарните тестове за проектите за повишаване на капацитета по трасето на Вертикалния коридор. Координирано между операторите ще бъдат прецизирани обхватът на проектите за повишаване на капацитета и сроковете за тяхната реализация. Изпълнението им ще гарантира снабдяването на Европа и по-широкия регион на нашата част от Европа, с газ от разнообразни източници.

В рамките на събитието Владимир Малинов се срещна с министъра на енергетиката на Молдова г-н Виктор Парликов. Двамата обсъдиха необходимите действия за осигуряване на техническа възможност за пренос на достатъчни количества природен газ за Молдова с оглед гарантиране на сигурността на доставките за страната.