Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и изпълнителният директор на DESFA S.A. Мария Рита Гали подписаха писмо за намерение за сътрудничество в областта на водорода. Те подчертават ключовото значение на водорода и неговите широки ползи за околната среда, икономиката и обществото. Приложенията на водорода и технологиите за производството, преноса и използването му могат да допринесат както за създаването на устойчиви работни места в индустрията, така и за постигането на енергийните и климатичните цели на Европа в съответствие с Парижкото споразумение. Операторите отбелязват, че ще продължат успешното си сътрудничество с цел насърчаване развитието на трансграничната енергийна инфраструктура, както и работата по мащабни съвместни инвестиционни проекти. По този начин компаниите ще подпомогнат развитието и внедряването на водородни технологии и системи и създаването на водороден пазар в ЕС.

DESFA е представила проектно предложение, част от интегрирания проект на „Бял Дракон“, в контекста на важните проекти от общ европейски интерес (IPCEI) за разработването на европейска верига за добавена стойност „Водородни технологии и системи“. Проектното предложение включва оценка и анализ на преносната система за газ в Гърция, по отношение на нейната готовност да приема и транспортира смеси на природен газ с нарастващи количества водород.

От своя страна „Булгартрансгаз“ ЕАД разработва проект „Модернизиране на българската преносна система“, предвиждащ оценка на инфраструктурата за готовността й да приема смеси на природен газ с определени количества водород и последващото й адаптиране за пренос на смеси на природен газ с водород.

Като взаимосвързани газопреносни системи, БТГ и ДЕСФА ще разгледат възможностите за потенциално сътрудничество, включително обмен на информация, извършване на съвместни технически проучвания и проучвания за осъществимост, във връзка с Проектите. Двете компании ще разгледат и други възможни инициативи във веригата на добавена стойност на водорода, които интегрират или създават синергия с проектите.