"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", и в изпълнение на задълженията по т.5.2.5.1 от  План за действие при извънредни ситуации (План) обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за количества природен газ за компенсиране на сезонната неравномерност и процедурата за разпределението им през газова година 2023-2024 г. Актуален План за действие при извънредни ситуации може да намерите тук.

Съгласно т. 5.2.5.5 от Плана предприятията доставящи природен газ на неравномерни потребители са длъжни да уведомят компетентния орган и „Булгартрансгаз” ЕАД за точните количества природен газ, които следва да съхраняват, съгласно т. 5.2.5 и/или 5.2.5.1, преди началото на нагнетателния сезон, но не по-късно от 15 февруари на текущата календарна година, като в същия срок подадат пред „Булгартрансгаз“ ЕАД заявление за резервиране на годишни капацитетни продукти за покриване на нагнетяването, добива и съхранението на съответните количества природен газ. Образец на заявлението може да намерите тук.

Предвид извънредните обстоятелства през газова година 2022-2023 и осигурената висока запълненост на ПГХ в края на нагнетателния период, относително високите температури и съответно ниско потребление през зимния период, голяма част от количествата съхранявани по действащи договори няма да бъдат добити от ползвателите на ПГХ в пълен размер.

В тази връзка и отчитайки изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1938 от 25 октомври 2017 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ за запълване на ПГХ от 90% към 01.11.2023 г., "Булгартрансгаз" ЕАД предоставя възможност на всички ползватели, които си осигурят интегрирани капацитетни продукти в ПГХ „Чирен“ за газова година 2023-2024, да запазят в ПГХ количествата природен газ, които не са били добити до края на текущата газова година за съхранение.

В допълнение, с цел максимална утилизация на ПГХ Чирен , за газова година 2023-2024 се удължава периода за добив от 151 дни на 163 дни. Удължаването се постига с намаляването на паузите за успокояване на пластовете между периодите на добив и нагнетяване на 10 дни. Нагнетателният период остава непроменен 183 дни.

  • Нагнетателен период – от 1.5.2023 г. до 30.10.2023 г.
  • Пауза 1 от 31.10.2023 г. до 9.11.2023 г.
  • Добивен период – от 10.11.2023 г. до 20.4.2024 г.
  • Пауза 2 от 21.4.2024 г. до 30.4.2024 г.

Информация за свободния капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен", който може да бъде заявен за нагнетяване и добив по газови месеци и газови дни, може да намерите тук

Заявления могат да се подават  до 17:00 ч. (местно време, София) на 15 февруари 2023 г. на място в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, чрез препоръчана поща или куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД

 ж.к. „Люлин“ 2, бул. "Панчо Владигеров" №66, 1336 София, п.к. 3

За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес до 17:00 ч. (местно време, София) на 15 февруари 2023 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД предоставя допълнителна възможност на заинтересованите страни да подават своите заявления за капацитет за газова година 2022/2023, подписани и сканирани, както и всички приложения и изискуеми документи, съгласно Правилата за ползване на ПГХ Чирен, по електронна поща, на адрес info@bulgartransgaz.bg. За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на посочения ел. адрес info@bulgartransgaz.bg до края на деня (24:00 часа, местно време, София) на 15 февруари 2023 г.

Редът за подаване на заявления, изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са регламентирани в одобрените с решение по Протокол № 503/19.01.2021 г. от заседание на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, в сила от 19 януари 2021 Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен", които Правила ще се прилагат за разпределението на капацитет в ПГХ „Чирен“ за газова година за съхранение 2023 – 2024.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2023-2024 в изпълнение на План за действие при извънредни ситуации, могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.