18 ноември 2019 г. (ЛОНДОН и СОФИЯ) - Trayport Limited (Trayport), изцяло дъщерно дружество на TMX Group, и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, базиран в България оператор на пазар за борсови и двустранни договори за физически продукти и деривати, днес обявиха сключв

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и ДЕСФА изготвиха своя втори съвместен доклад за оценка на търсенето

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

В сградата на Европейската комисия в Брюксел „Булгартрансгаз“ ЕАД представи междинните резултати от предпроектното проучване за газов хъб „Балкан“. По време на събитието директорът на „Вътрешен енергиен пазар“

Днес в 10.45 ч. в следствие на строителни дейности в района на новоизграждания участък на автомагистрала "Тракия" е нарушена херметичността на газопроводно отклонение за гр. Ямбол собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, поради което газоп

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТЕН ПРОДУКТ “ДЕН НАПРЕД” ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПГХ „ЧИРЕН” ЗА ПЕРИОДА 22-28.06.2021 Г.

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, НАГНЕТЯВАНЕ И ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ „ЧИРЕН” ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2021-2022 Г. В изпълнение на Заповед № Е-РД-16-129 от 28.02.2022 г. на Министъра на енергетиката №, "Булгартрансгаз" ЕАД обявява удължаване на периода

О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. С

Бихме искали да ви информираме, че считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, в т.ч. краткосрочен сегмент (spot), дългосрочен сегмент и брокерска услуга.

Третият търг по програмата ще се проведе на 23 декември 2019 г. при условията на т. 8.4 от одобреното от КЕВР Споразумение за GRP, като количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната и без ограничение за минимално количество. Участниците