CAPACITY AUCTIONS AT STRANDZHA (BG)/MALKOCLAR(TR)

Event start: 19.06.2023, 10:00 EET

Bulgartransgaz will offer via unbundled products the available capacity in both directions of the point Strandzha (BG)/Malkoclar (TR), 21Z000000000157M, (connection point between Bulgartransgaz and BOTAS) on RBP.

The auctions for firm monthly unbundled capacity for July, August and September 2023 and the auctions for firm yearly unbundled capacity for the next 5 gas years will follow the ENTSOG auction calendar.

The conditions for use of capacity are specified in the auction properties on RBP.

INFORMATION ABOUT THE EVENT IS PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.

 

ТЪРГОВЕ ЗА КАПАЦИТЕТ НА СТРАНДЖА/МАЛКОЧЛАР

Начало: 19.06.2023, 10:00 EET

Булгартрансгаз стартира предлагане чрез негрупирани продукти на свободен капацитет в двете посоки на точката Странджа/Малкочлар,  21Z000000000157M,  (точка на междусистемно свързване между Булгартрансгаз и BOTAS) чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP).

Търговете за резервиране на месечен твърд негрупиран капацитет за юли, август и септември 2023 г. и търговете за резервиране годишен твърд негрупиран капацитет за следващите 5 (пет) газови години ще бъдат проведени в съответствие с аукционния календар на ENTSOG.

Условията за използване на капацитета са указани в спецификацията на търговете на RBP.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.