PLANNED INTERRUPTION AT KULATA (BG)/SIDIROKASTRON (GR) (ENTRY)

Event start: 26.06.2023, 7:00 EET

Event end: 06.07.2023, 7:00 EET

Due to maintenance works in the gas transmission network of the Greek TSO DESFA during the period 26.06.2023, 4 a.m. UTC – 06.07.2023, 4.a.m UTC, the physical flow in direction from Greece to Bulgaria at IP Kulata (BG) / Sidirokastron (GR) (entry) will be restricted to zero.

For this period DA and WD capacity products at IP Kulata (BG) / Sidirokastron (GR) (entry) will not be offered in direction from Greece to Bulgaria.

Any submitted nominations at IP Kulata (BG) / Sidirokastron (GR) (entry) for the direction from Greece to Bulgaria will be matched with the Greek TSO and confirmed depending on the results of the matching process and the technical capability of DESFA during the period.

For details about the event, please refer to DESFA’s Maintenance Programme.

MORE DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.

ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА КУЛАТА/СИДИРОКАСТРО (ВХОД)

Начало: 26.06.2023, 7:00 EET

Край: 06.07.2023, 7:00 EET

Поради ремонтни дейности по газопреносната мрежа на DESFA, в периода 26.06.2023, 4 a.m. UTC – 06.07.2023, 4.a.m UTC, физическият поток в посока от Гърция към България на IP Кулата / Сидирокастро (вход) ще бъде ограничен до „0“ kWh/d.

През този период няма да бъдат предлагани капацитетни продукти „ден напред“ и „в рамките на деня“ за IP Кулата / Сидирокастро (вход), посока от Гърция към България.

Получените номинации за IP Кулата / Сидирокастро (вход), (посока от Гърция към България), ще бъдат сравнени с DESFA и потвърдени, в зависимост от резултатите от сравнението и техническите възможности на гръцкия оператор през посочения период.

Информация относно събитието е обявена в Ремонтната програма на DESFA.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.