ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГЛАВА 3, ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РЕГЛАМЕНТ (EО) № 715/ 2009

Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ изисква от операторите на газопреносни системи да публикуват информация относно услугите и условията, които предлагат, заедно с техническа, тарифна и оперативна информация, необходима за осигуряване на ефективен достъп на ползвателите до съответните мрежи.

С цел повишаване на прозрачността на пазара и улесняване достъпа до изискваната информация, под координацията на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG), газопреносните оператори разработиха унифициран формат за публикуване на регламентираната информация.

Като член на ENTSOG „Булгартрансгаз” ЕАД прилага стандартизирания формат за излагане на информация за газопреносната мрежа и предлаганите от дружеството услуги, съгласно изискванията на Глава 3 от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009.

 

 

ТочкиИзисквания на Глава 3 от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009
3.1.2 (a)

Подробно и цялостно описание на предлаганите услуги и техните цени

3.1.2 (б)

Видове договори за пренос

3.1.2 (в)

Мрежов код и/или стандартните условия, изясняващи в общ вид правата и отговорностите на всички потребители на газопреносни мрежи

3.1.2 (в) (2)

Спецификация за качествените характеристики на газа във всички важни точки - данни за стойностите на горната топлина на изгаряне (gross calorific value) и числото на Wobbe (Wobbe index), както и отговорностите или свързаните с енергийното съдържание на газа разходи за потребителите на газопреносни мрежи, в случай че качествените характеристики на газа не съответстват на спецификациите

3.1.2 (в) (3)

Информация за изискванията по отношение на налягането на газа във всички важни точки

3.1.2 (в) (4)

Процедура, която се изпълнява в случай на прекъсване на непрекъсваем преносен капацитет

3.1.2 (г)

Хармонизирани процедури, прилагани при използване на преносната система, включително определения на ключови термини и условия

3.1.2 (д)

Разпоредби относно: разпределението на капацитет, управлението при претоварване, процедурите за предотвратяване на спекулативно запасяване и за повторно използване

3.1.2 (е)

Правила при търгуване с капацитет на вторичния пазар спрямо оператора на преносната система

3.1.2 (ж)

Правила за балансиране и методика за изчисляване на таксите при дисбаланс

3.1.2. (з)

Нива на гъвкавост и толеранс, включени в услуги за транспортиране и в други услуги без допълнителни такси

3.1.2 (и)

Описание на газовата система на оператора на преносна система и на важните точки на междусистемно свързване, както и наименования на операторите на съответните свързани системи или съоръжения

3.1.2 (й)

Правила за присъединяване към системата

3.1.2 (к)

Информация за механизмите за действие при извънредни ситуации

3.1.2 (л)

Процедури, договорени от операторите на преносни системи по отношение на точките на междусистемно свързване, имащи значение за достъпа на потребителите на газопреносни мрежи към съответните преносни системи и отнасящи се до оперативната съвместимост на газопреносната мрежа, договорените процедури за заявки и съгласуване на съответствието на заявките и други договорени процедури, съдържащи разпоредби във връзка с разпределението на газовите дебити и балансирането, включително използваните методи за тази цел

3.1.2 (м)

Описание на методиката и изчислителния процес, използвани при изчисляване на техническия капацитет

3.3.(1) (a–д)

Актуална информация за представяните услуги във всички важни точки от мрежата

3.3. (4), (5)

Информация за всички важни точки за стойностите на наличните свободни капацитети, резервираните и техническите капацитети, и стойности на горната топлина на изгаряне или на числото на Wobbe

3.3. (1) (е)

Информация за планираните и действителни прекъсвания на прекъсваем капацитет

3.3. (1) (ж)

Информация за планираните и непланирани прекъсвания на твърдите услуги, както и информация за възстановяването на твърдите услуги (по-специално във връзка с ремонта и поддръжката на системата и вероятното времетраене на всяко прекъсване, дължащо се на ремонт и поддръжка)

3.4 (1)

3.4 (2)

Информация относно вторичния пазар

3.4 (3)

Балансиращи услуги

3.4 (4)

Услуги за гъвкавост, различни от толеранси

3.4 (5)

Количество природен газ в преносната система в началото на всеки газов ден и прогноза за количеството на газа в края на газовия ден

3.4 (6)

Инструменти за изчисляване на тарифните стойности

 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2010 година за изменение на глава 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 август 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/715 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ