Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на изходни точки за потребители, присъединени към Националната газопреносна мрежа. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година; Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на изходни точки за потребители на територията на Република България, присъединени към Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година;Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на входни и изходни точки от газопреносната мрежа за транзитен пренос. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година

Капацитет на входно-изходна точка ГИС Ихтиман  за 2014 година.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на входни и изходни точки на Националната газопреносна мрежа. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база за 2014 г.

Прекъсваем капацитет на входни точки от газопреносната мрежа за транзитен пренос за 2014 година

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - прогнозен прекъсваем капацитет за 2014г.

Методика за изчисляване на технически капацитет