Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов е избран за член на борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за природен газ (ENTSOG). Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД е член и съучредител на ENTSOG.

Европейската мрежа на операторите на преносни системи за природен газ (ENTSOG) е учредена през 2009 г. във връзка с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз. В момента в нея членуват 45 преносни оператора, включително и „Булгартрансгаз“ ЕАД. Основна цел на ENTSOG е да улесни сътрудничеството между газопреносните оператори за постигане на енергийните цели на ЕС.

Избирането на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е висока оценка за професионализма и постигнатите резултати на дружеството през последните години. Развитието и модернизацията на газопреносната мрежа и работата на „Булгартрансгаз“ ЕАД по стратегически проекти са от ключово значение за либерализацията на пазара на природен газ, пазарната интеграция в региона на югоизточна Европа и диверсификацията на енергийните доставки.

ENTSOG има важна роля за ползотворния диалог, обмена на опит между газопреносните оператори с цел стимулиране на трансграничната търговия и постигане на интегриран европейски пазар. По силата на регламент 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ, ENTSOG е разработила, наблюдава и анализира изпълнението на мрежовите кодекси, осигуряващи оперирането и развитието на газопреносните системи.

Сред приоритетите в работата на ENTSOG е подготовката за новото законодателство на ЕС в областта на енергетиката и климата, част от Европейската зелена сделка, както и надеждното развитие на системите на пренос на газ с оглед постигане на целите на ЕС за въглеродна неутралност към 2050 година. Участието на изпълнителния директор на „Булгартраснгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов в борда на ENTSOG ще даде възможност за активно участие на дружеството в процеса по планиране и развитие на газовите мрежи във връзка с енергийния преход и постигането на нисковъглеродна икономика, включително чрез създаване на условия за транспортиране и широко използване на водород.