„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички ползватели със сключени договори за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договори за ползване на Виртуална Търговска Точка, чийто срок на действие изтича на 1 октомври 2020г, че могат да подновят тяхното действие и за газова година 2020-2021, като сключат допълнителни споразумения към тях за удължаване на срока.

Във връзка с измененията на регулаторната рамка, приети от КЕВР, се въвеждат съответните изменения и към Договора за покупка и продажба на природен газ за балансиране, публикувани в режим „проследяване на промените  тук

Договорът за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договорът за ползване на ВТТ се прилагат и за газова година 2020-2021 без промени.

За сключване на допълнителните споразумения към договорите следва да представите:

Заявление за достъп до газопреносната мрежа (по образец, на български или на английски език) заедно с актуални документи, доказващи правния статус на компанията, а именно:

-Извлечение от търговския регистър по месторегистрация на компанията;

-Документи, доказващи, че компанията не е обявена в несъстоятелност или ликвидация и не се намира в процедура по обявяване на несъстоятелност и ликвидация.

Всички документи се представят в оригинал на езика, на който са издадени, придружени с превод на български или английски език. Преводът следва да е удостоверен с Apostil съгласно Хагската конвенция от 1961г. и заверен от заклет (регистриран) преводач

Или

Писмо/Декларация, (на български или английски език),  съгласно приложения образец тук, подписано от лице, което има право да представлява компанията – съгласно регистрацията в Търговския регистър или съгласно пълномощно (на български или английски език). В случай, че подписва упълномощено лице пълномощното също следва да бъде представено.

Заявленията, заедно с документите или декларациите могат да се подават по всяко време на access@bulgartransgaz.bg. Оригиналите трябва да бъдат получени в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД  не по-късно от 30.09.2020г., лично или по куриер, на следния адрес:

гр.София, 1336, бул. Панчо Владигеров №66