Булгартрансгаз уведомява всички ползватели със сключени договори за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договори за ползване на Виртуална Търговска Точка, чийто срок на действие изтича на 1 октомври 2019г., че могат да подновят тяхното действие и за газова година 2019-2020.

За целта следва да подадат заявление за достъп до газопреносната мрежа (по образец, на български или на английски език) и да представят актуални документи, доказващи правния статус на компанията, а именно:

Извлечение от търговския регистър по месторегистрация на компанията;

Документи, доказващи, че компанията не е обявена в несъстоятелност или ликвидация и не се намира в процедура по обявяване на несъстоятелност и ликвидация.

Всички документи се представят в оригинал на езика, на който са издадени, придружени с превод на български или английски език. Преводът следва да е удостоверен с Apostil съгласно Хагската конвенция от 1961г. и заверен от заклет (регистриран) преводач.

Заявленията, заедно с документите, могат да се подават по всяко време на access@bulgartransgaz.bg. Оригиналите трябва да бъдат получени в деловодството на Булгартрансгаз не по-късно от 30.09.2019г., лично или по куриер, на следния адрес:

гр.София, 1336, бул. Панчо Владигеров №66