”Булгартрансгаз” ЕАД уведомява заинтересованите лица, че след провеждане на първоначалната Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2020-2021 г., има останал свободен капацитет за съхранение.

Считано от 24 април 2020г., „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение, съгласно реда предвиден в т. 5.5 и т. 5.6 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”.

За участие в процедурата за разпределение потенциалните клиенти трябва да подадат Заявление за капацитет за съхранение. Образец на заявлението може да намерите тук

Капацитетът за съхранение в процедурата се разпределя на база на принципите и методологията, съгласно т. 5.1-5.3 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“.

Информация за останалият свободен капацитет за съхранение, нагнетяване и добив в ПГХ "Чирен", по газови месеци и газови дни, може да намерите тук

Заявления могат да се подават  от 12.00 ч на 24 април 2020  до 17:00 ч. (местно време, София) на 4 май 2020 г. на място в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, чрез препоръчана поща или куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД

ж.к. „Люлин“ 2

бул. "Панчо Владигеров" №66

1336 София, п.к. 3

За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес до 17:00 ч. (местно време, София) на 4 май 2020 г.

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България за ограничаване разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19), "Булгартрансгаз" ЕАД предоставя допълнителна възможност на заинтересованите страни да подават своите заявления за капацитет за газова година 2020/2021, подписани и сканирани, както и всички приложения и изискуеми документи, съгласно Правилата за ползване на ПГХ Чирен, по електронна поща, на адрес info@bulgartransgaz.bg. За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на посочения ел. адрес info@bulgartransgaz.bg до края на деня (24:00 часа, местно време, София) на 4 май 2020 г.

Редът за подаване на заявления, изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са регламентирани в действащите към момента на подаване на заявленията Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен"

Съгласно чл. 3.1. от Правилата, минималният капацитет за съхранение, който потенциален клиент може да заяви в тази процедура за разпределение на капацитет за съхранение е  1 млн. м3.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2020-2021 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.