Уважаеми партньори,

С цел внасяне на яснота по отношение на практическото приложение на споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, по-конкретно формирането и актуализирането на цената на доставката на природен газ по програмата, представяме на вашето внимание сравнителна информация за включените компоненти в цената за доставка по GRP, спрямо регулираната цена на обществения доставчик.

 

Съгласно т. 12 и т. 13 на одобреното споразумение, обявената от „Булгаргаз“ ЕАД начална цена за търговете е само индикативна, докато реалната цена, по която ще се осъществява продажбата на природния газ, е актуализираната за всяко тримесечие цена спрямо изменението на нейните компоненти, и съобразно съответните решения на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД като се добави тръжната надбавка (ако има). По този начин, предстоящото потенциално намаление, на която и да е от компонентите на регулираната цена ще рефлектира върху актуализацията на цената за доставка по GRP.

„Булгаргаз“ ЕАД има задължението да обявява на първо число от всяко съответно тримесечие актуализираната цена за продажба по GRP, по компоненти, с цел сравнимост на стойността на природния газ по програмата спрямо регулираната цена, тъй като регулирана цена не включва разход за капацитет, той се прехвърля от „Булгаргаз“ ЕАД към клиентите отделно.

Представеният от „Газов хъб Балкан“ ЕАД анализ, цели внасяне на допълнителна прозрачност и изразява единствено позицията на компанията по отношение параметрите формиращи цената по Споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.

В допълнение, напомняме, че вторият търг от програмата ще се проведе на 16 декември 2019 г. при условията на т. 8.2 от одобреното от КЕВР споразумение за GRP, а именно с цел гарантиране сигурността на доставките в страната. Участниците, които са вече регистрирани и са подписали споразумение за участие, вкл. приложение №2 към него, имат право на участие на втория търг, без необходимост от представяне на допълнителни документи.

За новите участници, регистрацията за участие във втория търг продължава до 13 декември 2019 г. включително.

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД