"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2020-2021 г.

За участие в процедурата за разпределение потенциалните клиенти трябва да подадат Заявление за капацитет за съхранение. Образец на заявлението може да намерите тук

Информация за свободния капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен", който може да бъде заявен за нагнетяване и добив по газови месеци и газови дни, може да намерите тук

Заявления могат да се подават  от 08.30 ч на 03 април 2020  до 17:00 ч. (местно време, София) на 10 април 2020 г. на място в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, чрез препоръчана поща или куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД

ж.к. „Люлин“ 2

бул. "Панчо Владигеров" №66

1336 София, п.к. 3

За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес до 17:00 ч. (местно време, София) на 10 април 2020 г.

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България за ограничаване разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19), "Булгартрансгаз" ЕАД предоставя допълнителна възможност на заинтересованите страни да подават своите заявления за капацитет за газова година 2020/2021, подписани и сканирани, както и всички приложения и изискуеми документи, съгласно Правилата за ползване на ПГХ Чирен, по електронна поща, на адрес info@bulgartransgaz.bg. За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на посочения ел. адрес info@bulgartransgaz.bg до края на деня (24:00 часа, местно време, София) на 10 април 2020 г.

Редът за подаване на заявления, изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са регламентирани в действащите към момента на подаване на заявленията Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен"

Съгласно чл. 3.1. от Правилата, минималният капацитет за съхранение, който потенциален клиент може да заяви в първоначалната процедура за разпределение на капацитет за съхранение е  1 млн. м3.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2020-2021 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.