"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2018-2019 г.

За участие в процедурата за разпределение потенциалните клиенти трябва да подадат Заявление за капацитет за съхранение. Образец на заявлението може да намерите тук

Информация за свободния капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен", който може да бъде заявен за нагнетяване и добив по газови месеци, може да намерите тук

Нагнетателният период за предстоящата газова година 2018-2019 по изпълнението на търговски договори за съхранение ще започне на 01 юни 2018 г. Нагнетяването на количества на база търговски капацитет за съхранение е съобразено с графика за нагнетяване на количествата природен газ по Плана за действие при извънредни ситуации.

Заявления могат да се подават  от 08.30 ч на 08 май 2018  до 17:00 ч. (местно време, София) на 18 май 2018 г. на място в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, чрез препоръчана поща или куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД

ж.к. „Люлин“ 2

бул. "Панчо Владигеров" №66

1336 София, п.к. 3

За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес до 17:00 ч. (местно време, София) на 18 май 2018 г.

Редът за подаване на заявления, изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са регламентирани в действащите към момента на подаване на заявленията Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен"

Съгласно чл. 3.1. от Правилата, минималният капацитет за съхранение, който потенциален клиент може да заяви в първоначалната процедура за разпределение на капацитет за съхранение е  1 млн. м3.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2018-2019 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg