Промяна на УС на "Булгартрансгаз" ЕАД

Във връзка със смъртта на г-н Георги Гегов, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Ви уведомяваме, че с решения на Управителния и Надзорния съвет на дружеството, г-жа Таня Захариева, член на Управителния съвет, бе упълномощена да представлява „Булгартрансгаз“ ЕАД пред трети лица до приключване на стартиралата процедура пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по избор на нов член на Управителния съвет и респективно до избора на Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

С решение на Надзорния съвет за нов член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД е избран г-н Владимир Малинов, като КЕВР следва да се произнесе по избора в триседмичен срок от стартиране на процедурата пред Комисията.