На 3 април 2015 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2014/0014 за изпълнението на прединвестиционно проучване за проект междусистемна връзка Турция-България.

Действието с номер 7.4.2-0061-BG-S-M-14 е част от проект от общ интерес 7.4.2. Междусистемна връзка Турция-България, което с решение на Европейската комисия от 21 Ноември 2014 г. бе избрано да получи финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа CEF-Energy.

Общата стойност на проучването се оценява на 380 000 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Механизма за свързване на Европа е в размер до 190 000 евро.

Междусистемната връзка Турция – България (ITB) е проект за развитие на междусистемната свързаност на газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, България и Боташ, Турция, чрез който да се осигури възможност за диверсификация на източниците на природен газ, доставящите партньори и маршрутите. С реализацията на проекта ще се повиши сигурността на доставките в региона и ще се повиши конкуренцията. Интерконекторът е един от проектите, които ще допринесат за реализацията на приоритетния Южен газов коридор, предвиждащ инфраструктура за транспортиране на газ от Каспийския басейн, Централна Азия, Близкия изток и Източния средиземноморски басейн до ЕС за повишаване на диверсификацията на доставките на газ.

Повече информация за проект „7.4.2. Междусистемна връзка Турция-България ” можете да намерите тук.           

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.