"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 17.10.2019 г.

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.
Поканата заедно с приложенията към нея в WORD може да свалите от тук.
Рамковия договор може да свалите от тук.

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ПОКАНАТА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, В ЧАСТТА УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТМИОСТ:

В т. 4 се прави следното разяснение:

Във връзка с проявен интерес от международни финансови организации за участие в процедура за финансиране, „Булгартрансгаз“ ЕАД прави следното разяснение относно критериите за допустимост в процедурата:

До участие в процедурата се допускат освен кредитни институции, отговарящи на изискванията по т. 4 а) б) в) от Поканата за избор на изпълнители на финансова услуга “Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, и такива със статут на международни финансови организации, опериращи на територията на България на база сключени и ратифицирани междуправителствени споразумения и спогодби, по които Р. България е страна.

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ПОКАНАТА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, В ЧАСТТА УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

За първите 6 месеца, считано от датата на сключване на конкретен договор за кредит, „Булгартрансгаз‘ ЕАД не предвижда предсрочно погасяване на отпуснатите заемни средства.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На 01.10.2019 г. се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, на което е взето решение по т. I.1.1. от Протокол № 64-2019/01.10.2019 г. за увеличение на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД, по реда на чл. 197 от Търговския закон, с 350 994 900 лева, представляващ неразпределена печалба от минали години чрез издаване на 350 994 900 лева нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер на 1 лев всяка. Увеличението на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД е одобрено от Министъра на енергетиката на Република България с Протокол № Е-РД-21-20/ 02.10.2019 г. на основание чл.20, ал.2, т. 12 от устава на „Български Енергиен Холдинг“.

На 11.10.2019 г. е  вписано  увеличение на капитала в Търговския регистър, като увеличеният капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД е в размер на 1 225 519 155 лева, разделен на 1 225 519 155 броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 1 лев всяка една.

Информация за настоящия размер на акционерния капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД може да намерите на следния линк:

Връзка към Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ