(Брюксел, 19 септември 2017 г., PR0144-17)

Операторите от региона на Южния газов коридор с удоволствие публикуват третото издание на своя Регионален инвестиционен план за периода 2017-2026 в съответствие с изискването на чл. 12(1) на Регламент (EО) 715/2009.

Регионалният инвестиционен план на операторите от региона на Южния газов коридор стъпва върху миналогодишните издания, публикувани през 2012 и 2014 г. и допълва Десетгодишния план на ЕМОПС за периода 2017 – 2026 г., издаден през април 2017 г. В Плана се представя преглед на развитието на регионалния газов пазар и актуализирана информация за инфраструктурните проекти, представени в Десетгодишния план на ЕМОПС.

Димитриос Кардоматеас, член на Общото събрание на ЕМОПС и Началник Управление „Стратегии и развитие“ в ДЕСФА каза: „Този регионален инвестиционен план се издава в момент, когато навлизат в етапа на строителството първите големи проекти, които се очакват да дадат живот на Южния газов коридор, като в същото време наблюдаваме и първите положителни резултати по инициативата CESEC, свързани с бекхола и обратния пренос в точките на междусистемно свързване в региона и постигане на съгласие за развитието на вертикалния коридор. От последната публикация на Регионалния инвестиционен план досега настъпиха промени, включително въпроси, свързани с възможността за доставка на газ от Черно море и Леванта до европейските пазари, значимостта на полско-словашкия интерконектор за свързването на региона с балтийския регион и възможности за нови маршрути за руския газ“.

Планът запазва същата рамка както и предходните документи на прогнозите за търсене и предлагане, капацитети, заявки и потоци в точките за междусистемно свързване, анализи на базата на моделиране на остатъчната гъвкавост или прекъсвания в доставките при различни условия със специален акцент върху потоците в няколко случаи на прекъсване на доставките, комбинирани с нива на инфраструктурата в различни времеви точки.

Операторите от региона на Южния газов коридор се надяват, че настоящия регионален инвестиционен план на операторите от южния коридор ще предостави полезна информация на всички заинтересовани страни като ги запознае в детайли с развитието на газовия инфраструктурен проект и газовия пазар.

Регионалният инвестиционен план на региона на Южния коридор, включително Приложенията A, Б и В може да намерите на уебстраниците на ЕМОПС за газ тук  и регионалните оператори на преносни мрежи.

Всички заинтересовани страни, с операторите, са поканени да представят своите коментари или предложения, като по този начин може да се помогне за подобряването на следващото издание.

Този Регионален план беше кооридиран от ДЕСФА, гръцкия оператор на преносна мрежа. За да представите своето мнение или ако имате нужда от допълнителна информация, моля да потърсите Йозеф Флорентин (j.florentin@desfa.gr) или Антония Спирополу (a.spyropoulou@desfa.gr).

Редакционни бележки

Регионът на Европейския южен газов коридор покрива:

  • 10 държави: Австрия, България, Хърватска, Кипър, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Словения;

  • 10 оператора: Gasconnect Austria, Trans Austria Gasleitung, Bulgartransgaz, Plinacro, DESFA, FGSZ, Snam Rete Gas, Transgaz, eustream и Plinovodi.