ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Седалище: София 1336, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Община/Кметство

Място

12 ноември 2018 г.

10.30 ч.

Община Пирдоп

Сградата на Читалище „Напредък“, гр. Пирдоп

 

Адрес: гр. Пирдоп, площад „Тодор Влайков“ № 1

12 ноември 2018 г.

17.00 ч.

Община Златица

кметство с. Карлиево

Сградата на Народно Читалище "Христо Смирненски"

 

Адрес: гр. Златица, пл. “Македония” № 8

13 ноември 2018 г.

10.00 ч.

Община Панагюрище

кметство с. Попинци,

кметство с. Бъта,

кметство с. Баня,

кметство с. Левски

Сградата на Общинска администрация – Панагюрище

 

Адрес: гр. Панагюрище пл. "20-ти април" № 13

13 ноември 2018 г.

14.30 ч.

община Пазарджик

кметство с. Росен,

кметство с. Сбор

Сградата на кметство с. Сбор

 

Адрес: с. Сбор, ул. „Първа“ № 2

14 ноември 2018 г.

10.30 ч.

Община Септември

кметство с. Виноградец

Сградата на кметство с. Виноградец

 

Адрес: с. Виноградец, ул. „Първа“ № 46

14 ноември 2018 г.

14.00 ч.

Община Лесичово

кметство с. Калугерово,

кметство с. Лесичово,

кметство с. Боримечково

Сградата на Народно читалище „Отец Паисий - 1890“, с. Лесичово

 

Адрес: с. Лесичово, площад „14 Септември“ № 2

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в Министерство на околната среда и водите, РИОСВ София, РИОСВ Пазарджик, администрацията на посочените общини и кметства, както и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ovos-za-investicionno-predlojenie-prenosen-gazoprovod-za-gr-panagyuriste-i-gr-pirdop-s-vuzlojitel-bulgartransgaz-ead/

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров” 66, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Николай Патев, Телефон 02/939 6372; факс: 02/939 64 79; e-mail: Nikolay.Patev@bulgartransgaz.bg