ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно Бизнес правилата и Процедурите за комуникация в случай на извънредни събития, свързани с проекта на Споразумение за междусистемно свързване за ВИТ Негру вода 2,3/Кардам

СНТГН ТРАНСГАЗ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за Виртуална интерконекторна точка Негру вода 2,3/Кардам. Съгласно Чл. 4 (2) от Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 г. за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и  обмена на данни, двата оператора на преносна система приканват мрежовите потребители да представят коментари по предложения текст на:

  • правилата за процедурите по сравняване,
  • правилата за разпределение на количествата газ,
  • процедурите за комуникация в случай на извънредни събития.

СНТГН ТРАНСГАЗ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД представят за обществено обсъждане правилата за процедурите по сравняване и разпределение на количествата газ, процедурите за комуникация в случай на извънредни събития, както и други разпоредби, отнасящи се до мрежовите потребители.

Тази консултация ще продължи от 11.06.2019 до 11.07.2019 г.

Обществената консултация има за цел да събере мненията на всички потенциални мрежови потребители относно преноса на природен газ през ВИТ Негру Вода 2,3/Кардам.

Преносните газопроводи Исакча 2 - Негру Вода 2 и Исакча 3 - Негру Вода 3 са част от Трансбалканския коридор за пренос на газ към балканските страни. Тези газопроводи са независими от оперативна гледна точка и понастоящем работят като един газопровод.

Настоящият проект на Споразумение за междусистемно свързване предвижда физически поток на природен газ в посока Румъния - България и виртуален поток в посока България - Румъния.

Всички отговори следва да бъдат изпращани до двата ОПС на английски език на следните ел. пощи: consultation_ia@transgaz.ro и info@bulgartransgaz.bg.

Моля, посочете изрично дали отговорите съдържат поверителна информация по отношение на трети страни.

СНТГН ТРАНСГАЗ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ще оценят коментарите, получени по време на консултацията и, ако е необходимо, ще коригират текста на проекта на Споразумението за междусистемно свързване.

Съответните разпоредби на проекта на Споразумението за междусистемно свързване между СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, могат да бъдат намерени тук.

Оставаме в очакване на мненията Ви.