АЙ СИ ДЖИ БИ АД и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за Интерконекторна точка Стара Загора. Двата ОПС приканват мрежовите потребители да коментират предложения текст на:

  • правилата за процедурите по сравняване;
  • правилата за разпределение на количествата газ;
  • процедурите за комуникация в случай на извънредни събития.

АЙ СИ ДЖИ БИ АД и Булгартрансгаз ЕАД представят за публична консултация правилата за процедурите по сравняване и разпределение на количествата газ, процедурите за комуникация в случай на извънредни събития, както и други съответни разпоредби, отнасящи се до мрежовите потребители.

Тази консултация ще продължи от 25.05.2022 г. до 15.06.2022 г.

Публичната консултация има за цел да събере мненията на всички потенциални мрежови потребители относно преноса на природен газ през ИТ Стара Загора.

Настоящият Проект на Споразумение за междусистемно свързване предвижда физическия поток природен газ в двете посоки (от България към Гърция и от Гърция към България).

Всички отговори трябва да се изпращат до двата оператора на преносни системи на английски език до: office@icgb.eu и info@bulgartransgaz.bg.

Моля, посочете изрично дали отговорите съдържат поверителна информация по отношение на трети страни.

АЙ СИ ДЖИ БИ АД И БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ще направят оценка коментарите, получени по време на консултацията, и ако е необходимо, ще коригират текста на проекта на Споразумението за междусистемно свързване.

Съответните разпоредби на проекта на Споразумение за междусистемно свързване между АЙ СИ ДЖИ БИ АД И БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, могат да бъдат намерени тук.

Очакваме мненията Ви.