О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.)

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

 бул. ”Панчо Владигеров” № 66, София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца - 1” в участъка от Кранов възел (КВ) 4 до ПГХ Чирен”, което преминава през община Враца – гр. Враца, с. Костaлево и с. Чирен.  

Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е налична в засегнатите общини и кметства:

  • община Враца
  • с. Костaлево, общ. Враца
  • с. Чирен, общ. Враца

и тук.

За контакти: Петя Богатинова - тел.: 02/939 62 62, e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg; Каролина Ненова – тел.: 02/939 66 89, e-mail: Karolina.Nenova@bulgartransgaz.bg.