О Б Я В А

до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец (тк) 1 бр., намиращ се на площадка РЕП Загоре, с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора.

Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стара планина“ № 2.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Петя Богатинова – ръководител сектор „Екология“, тел. 02/9396262,

e-mail:  Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg