"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", уведомява заинтересованите страни, че разполага със свободен капацитет за нагнетяване и съхранение през м. октомври в размер на 257 523,213 MWh или 17 168,214 MWh/ден

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД г-н Владимир Малинов участва в Енергийния форум на Югоизточна Европа, който се провежда в Солун

Булгартрансгаз ЕАД уведомява всички заинтересовани страни, че считано от 1 октомври 2021г. обединява двете балансови зони – национална и транзитна

Проведена публична консултация в периода 02.08.2021 – 13.08.2021 г.

Наличието на свободен финансов ресурс, получен от авансово плащане, даде възможност на „Булгартрансгаз“ ЕАД да стартира кореспонденция с банките, предоставили кредити за реализация на инвестиционната програма на дружеството

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

В изпълнение на чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране

Работна среща относно междусистемната газова връзка Гърция-България се проведе в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД