В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и “Transgaz” S.A. изготвиха съвместен доклад за оценка на търсенето

„Булгартрансгаз“ ЕАД бе уведомен от обединение „Консорциум Аркад“ за трудова злополука с фатален край по трасето на „Балкански поток“.

В изпълнение на европейското и българското законодателство, в съответствие с добрите европейски практики и политиката си за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие н

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26

Във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД

БОТАШ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за ИТ Странджа/Малкочлар, в тази връзка БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД кани всички мрежови ползватели да изпратят своите коментари по предложените текстове за

Уведомление за инвестиционно предложение: Обект: „Измервателна линия високо налягане за „Черноморска газова компания“ ЕООД

„Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда внасянето в Комисията за Енергийно и Водно Регулиране на Заявление за утвърждаване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръженията

С настоящето „Булгартрансгаз” ЕАД отправя запитване до всички заинтересовани лица, с оглед провеждане на пазарно проучване, за наличието на потенциален интерес от капацитет за пренос на природен газ в посока България – Сърбия през трансграничната точка Ки

Уважаеми партньори, Бихме искали да ви информираме, че към 09:00 ч. днес на анонимния дългосрочен сегмент на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД бе предложена оферта с период на доставка месец април 2020, с цена 26.00 лв./MWh, или с 0.21 лв