Още новини

06.03.2019

Булгартрансгаз ще отвори офертите в процедурата за избор на изпълнит ...

На 07.03.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ще се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура с наименование „Доставка на необходимите материали и о

повече »
01.03.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС No 59 от 7.03.2003г. обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.201

повече »
01.03.2019

Информация от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно Решението на Европейската ...

На 28.02.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, подадоха жалба срещу Решението на Европейската комисия от 17.12.2018 г. относно производство по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз по Дело A

повече »
28.02.2019

Булгартрансгаз възобновява процедурата за избор на изпълнител за дос ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява потенциалните участници в откритата процедура „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната и

повече »
14.02.2019

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга

повече »
14.02.2019

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА „ДОСТАВКА НА НЕОБХО ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява потенциалните участници в откритата процедура: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната

повече »
06.02.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ДОСТАВКИ НА М ...

На 1 февруари 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Б

повече »
05.02.2019

Изграждане на три преносни газопровода в България

Настоящото общо обявление за поръчка е актуализация на общото обявление за поръчка (No. 8963-GPN-17149), публикувано на сайта на ЕБВР на 5 Февруари 2018 г.

повече »
31.01.2019

Публична консултация на проектите на изменения на Правила за баланси ...

В изпълнение на изискванията от Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи,

повече »
31.01.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДEНАТА ФАЗА 3 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ И УСПЕШНО ПРИК ...

На 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата Open Season на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система“.

повече »