Още новини

04.09.2019

Информация за нагнетяването в ПГХ „Чирен“ през м. септември 2019 г.

Във връзка с възникнала необходимост от извършване на неотложни ремонтни дейности се налага промяна на дневните количества за нагнетяване в ПГХ Чирен в периода от 04.09.2019 до 30.09.2019 г.

повече »
03.09.2019

“Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“

На 2 септември 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“. Разгледани бяха аспектите с оглед осъществяването на проекта в съответствие и в изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение

повече »
30.08.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪ ...

Днес, 30.08.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Преносен газопровод до Свищов”. Настоящата тръжна процедура се обявява с цел разширяване на газопреносната мрежа на България чрез

повече »
20.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за изб ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеж

повече »
02.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори ценовите оферти за избор на изпълнител з ...

Днес, 02.08.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе публично заседание, на което бяха отворени ценовите оферти в рамките на обществената поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и об

повече »
02.08.2019

ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИ ...

В изпълнение на чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, приетата с решение на КЕВР по протокол № 122 от 11.07.2019 г., т. 5 в сила от 19.07.2019 г, предлагаме на публични консултации проект на

повече »
01.08.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЩЕ ОТВОРИ ЦЕНOВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценови предложения на участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали

повече »
22.07.2019

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Булгартрансгаз ЕАД уведомява заинтересованите лица, че обявява свободен капацитет за съхранение, неизползван към 01.07.2018 г., и капацитет за нагнетяване през м. октомври 2019 г. в размер на 12,1 млн.куб.м.

повече »
18.07.2019

ПРЕУСТАНОВЯНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЛЕРАНС ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ТАКСА ...

Информираме Ви, че с влизането в сила на Методика за определяне на дневна такса дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, отпада прилагането на толеранс при изчисляването на дневна такса дисбаланс.

повече »
04.07.2019

НЕОБВЪРЗВАЩИ ПРОГНОЗИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЪРСЕНЕТО НА ДОБАВЕН КАПАЦИТЕТ НА ...

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи, "Булгартрансгаз" ЕАД стартира своя втори процес

повече »