Газопреносните оператори на България и Гърция подписаха споразумение за междусистемна свързаност

Операторите на газопреносните системи на България и Гърция – „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. подписаха споразумение за междусистемна свързаност. С документа се осигурява възможност за обратен виртуален пренос на природен газ на българо-гръцката граница за потребителите на територията на България. Преносът ще се осъществява на точката на междусистемно свързване Кулата – Сидирокастро. На подписването присъстваха ръководствата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, DESFA S.A., Комисията за енергийно и водно регулиране, “Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, RAE (гръцкият енергиен регулатор), както и представители на Европейската комисия и Министерския съвет на Р. България.

С подписаното от „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. споразумение се изпълняват изискванията на регламента на Европейската комисия №2015/703 от 30-ти април 2015 г. за установяване на Мрежови кодекс относно правилата за оперативна съвместимост и обмен на данни. Регламентът изисква от съседните газопреносни оператори да сключват споразумения за междусистемна свързаност, които съдържат унифицирани правила и процедури за заявки, коригиращи заявки, разпределения на количества и обмен на данни.

Осигуряването на обратен виртуален пренос на точката на междусистемна свързаност Кулата – Сидирокастро е конкретна дейност в посока прилагането на хармонизирани пазарни правила за постигане на интегриран европейски пазар на природен газ, в унисон с принципите на Европейския енергиен пазар. Това е първата важна и значима стъпка към диверсификацията на българския пазар на природен газ. Дава се възможност виртуално да се доставят количества природен газ от терминала за втечнен природен газ на Ревитуса в Гърция. За първи път се осигурява достъп на трети страни до тази точка от газопреносната мрежа, с което ще се постигне и конкуренция между доставчиците на природен газ. Споразумението се сключва за първоначален тестови период от три месеца - от 1 юли до 1 октомври 2016 година.

С подписването на споразумението за междусистемна свързаност на газопреносните системи на България и Гърция страната ни изпълнява и една от задължителните предпоставки за реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център "Балкан".