„Булгартрансгаз“ ЕАД има инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“,  с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД. С Решение № 755 от 21 септември 2004 г. на Министерския съвет Газохранилище „Чирен“ е обявено за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и за стратегически обект за страната.

С Решение № 709 от 14 Октомври 2021г. на Министерски съвет „ПГХ Чирен“ е определен за национален обект на основание §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

За инвестиционното предложение е изготвен доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС).

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания, осигуряваме обществен достъп на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Писмени становища могат да се предоставят в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД – гр. София 1336, п.к.3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигeров“ № 66 или на срещата за обществено обсъждане.

14.07.2022