БУЛГАРТРАНСГАЗ ВНЕСЕ ДКУМЕНТАЦИЯТА ЗА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ КЕВР

В качеството си на оператор на газопреносна мрежа, „Булгартрансгаз“ ЕАД експлоатира, поддържа и развива газопреносната инфраструктура в страната. В изпълнение на законовите изисквания за тези дейности, операторът на газопреносна система е длъжен да я развива в унисон с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, когато това е икономически обосновано.

В периода 21 юли – 21 август 2017 г. беше проведена Фаза 1 от процедурата (необвързващи прогнози за търсенето на добавен капацитет към/от съседните пазарни зони), а в периода 27 март-27 април 2018 г. беше проведена Фаза 2 от процедурата (неангажиращи оферти за добавен капацитет).

В резултат от проведените неангажиращи фази и проведени предпроектни проучвания беше идентифицирана и определена необходимостта от развитието на “Проект за развитие и разширение на газопреносната система  на „Булгартрансгаз“ ЕАД”.

В рамките на тази Фаза 3 от процедурата Open Season участниците в процедурата подават обвързващо искане за добавени капацитети и в случай на успешно проведена процедура (положителен резултат от икономическия тест на жизнеспособността на потенциалния проект), подписват обвързващи Договори за пренос.

На 26 октомври 2018 г. проектът на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season беше внесен за разглеждане и одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране, като провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата Open Season е планирано за периода 3 декември – 31 декември 2018 г.

При необходимост от допълнителна информация относно процедурата, може да се свържете с нас на: info@bulgartransgaz.bg